Дейности

Дейност 1. Организация и управление на проекта.

Екипа за организация и управление на проекта се състои от ръководител, координатор, счетоводители и технически сътрудник. Основните задачи на екипа са свързани с управление и мониторинг на проекта през целия период на изпълнението му, като отговаря за:
• цялостния напредък на проекта – ефективното изпълнение на работата;
• предприетите мерки за минимизиране на риска;
• предприетите мерки по отношение на дадени препоръки от предишен мониторинг или външен одит;
• спазване принципите на устойчиво развитие, равенство на половете, двустранно сътрудничество и т.н.;
• разходването на средства;
• изпълнението на плана за информация и публичност;
• постигането на заложените индикатори;
• качеството на резултатите;
• отчетност пред Програмния оператор през целия период на проекта.

Дейност 2. Визуализация, информация и публичност на проекта.

Дейността по осъществяване на визуализация, информация и публичност на проекта е необходима, за да се предостави на всички заинтересовани страни, както и на широката общественост, информация за приноса на Финансовия механизъм на ЕИП, както и целите, които преследва настоящия проект, с междинно и крайно представяне на резултатите, постигнати по проекта. Включва поддейностите:
1. Организиране и провеждане на две конференции с медии.
2. Проектиране и изработка на информационни табели.
3. Изготвяне на информационни материали, свързани с осигуряването на публичност и информация:  брошура и дипляна.
4. Комуникация с медиите и обществеността- послания и съобщения в пресата за популяризиране на проекта.
5. Отразяване на проекта и неговия напредък регулярно на сайта на проекта – на български и английски език.
6. Всички проектни партньори публикуват важна информация за дейности и резултати от проекта и на своите уебстраници.

Дейност 3. Дейности по обучение и консултации в областта на енергийната ефективност.

1. Обучение:
Обучението ще се провежда по предварително изготвена учебна програма. Тя обхваща всички аспекти – законодателни, стандарти, планове и стратегии, одити, договори и добри практики в областта на енергийната ефективност (ЕЕф) и възобновяемите енергийни източници (ВЕИ). Обемът на учебния материал и съотношението между тематиките и часовете в него, са съобразени с поставените от Програма BG04 приоритетни теми, на които са отделени повече часове и ще се изучава по-задълбочено и обширно. Пропорционалното разпределение е с цел да се предадат необходимия обем и вид знания на обучаемите от държавните и общински структури, за повишаване тяхната компетентност и ниво на теоретични знания и практически умения в тази област.
С оглед по-доброто райониране и ефективност на разходите, обучението ще се проведе в 6 големи града в страната- Хасково, Пловдив, Русе, Варна, Бургас, Плевен. Провеждането на обучението във всеки град ще се извършва на модулен принцип, като общата продължителност на едно обучение е 6 дни, в рамките на 48 учебни часа за всяко обучение в един град. Модулният принцип предвижда обучението в един град да бъде проведено на 3 цикъла по 2 дни (общо 6 дни) в различни времеви периоди.
Обучението е в бъде две части: теоретична и практическа част. Теоретичната част включва лекции, презентации, семинари. Практическата част включва упражнения и демонстрации, които ще се проведат в мобилната лаборатория, която е оборудвана с необходимата техника за провеждането на изпитвания и демонстрации в областта на ЕЕф и ВЕИ. След приключване на обучението във всеки град, ще бъде предоставена анкета на обучаваните за тяхната удовлетвореност от курса и препоръки към програмата и обучението.
2. Консултации:
Предвижда се провеждането на консултации от компетентните специалисти на Канидата (които са и обучители) в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. При необходимост може да се привличат и други специалисти в областта ан ЕЕф и ВЕИ, в зависимост от темата на исканата консултация. Консултациите ще се провеждат във време, съобразено с графика за провеждане на обучението. Консултациите могат да се извършват динамично по един от следните канали: лично, по е-мейл, телефон, на място в предварително уговорен час при кандидата/обучаемата институция (в зависимост от териториалното местоположение на обучителите/запитващите в съответния момент). Прогнозно консултациите ще бъдат по един път седмично по 4 часа.
Предвидените часове за ангажираност на всеки обучител включват:
– участието му в учебната програма като обучител
– участието му в провеждането на консултациите
– часовете за подготовка на презентациите, лекциите, занятията, тестовете и учебните материали за обучителната програма.
– участие и подготовка на презентации за информационната кампания по енергийна ефективност.

Дейност 4. Информационна кампания за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници.

Предвижда се повеждане на широка информационна кампания за мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници- с цел информиране на по- големи кръгове от заинтересовани експерти, както и широката общественост и потребителите на енергия, относно: възможностите, законодателството, политиките и практиките в тази област. Провеждането на информационна кампания е в съответствие с националното и Европейското законодателство, заложено като форма на информиране в Националния план за енергийна ефективност 2014-2020г., Закона за енергийна ефективност, Наредба 7 за енергийна ефективност на сгради и т.н .
Информационната кампания ще бъде съвкупност от:
• кръгла маса, на която ще бъдат поканени медиите, експерти от държавните и частни енергийни структури и широката общественост:
• разпространение на печатни материали- листовки със съдържание, посветено на ЕЕф И ВЕИ
• отразяване в медиите и сайта на кандидата- с цел достигане на информацията до по-широк кръг специалисти и потребители.

Дейност 5. Консултантски услуги от страна на партньора от страната–донор Норвегия.

Прилагайки дългогодишния си опит, знания и добри практики в областта на енергийната ефективност, Норвежкият партньор ще извърши следните дейности по проекта:

– консултантски услуги на експертно ниво в областта на енергийната ефективност и ВЕИ
– обмен на добри практики и съвременни постижения, които партньорът прилага в своята дейност- с българските партньори в проекта
– участие като гост-лектор в едно от обученията
– ще участва в дейностите по информираност и публичност като подпомага кандидата в провеждането на информационните събития и кампании.

Дейност 6. Кетъринг и наем на зали за обучението.

Външни услуги за наем на зали за провеждане на обученията: и кетъринг за участниците, което включва: наем на зали за 36 дни (по 6 дни във всеки от 6-те града) и кафе- паузи за 30 обучаеми и 6 експерти (5 обучители+ 1 член на екипа за управление), за 6 дни, в 6 градa и за провеждане на иницииращата за проекта партньорска среща

Дейност 7. Одит на проекта.

Извършване на външен одит на проекта. Основната цел на одита е да се формират констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовите отчети по Договора, са действително извършени, точни и допустими, и да се предостави на Бенефициента доклад за фактически констатации. Допустимостта на разходите се определя като правилно и коректно изразходване на средствата по проекта.
Одитът проверява:
– всички декларирани разходи да са действително извършени и допустими, в съответствие с изискванията на европейското и националното законодателство относно допустимост на разходите;
– първичните счетоводни документи (фактури, протоколи и пр.) и документите с еквивалентна доказателствена стойност са налични и валидни: одиторът следва да се увери, че всички документи на база на които са извършени разходи са налични в оригинал, съдържат всички необходими реквизити и действително се отнасят за разхода, който следва да оправдават;
– счетоводни системи и осчетоводявания: одиторът трябва да провери дали бенефициентът поддържа счетоводна система за отчитане на дейностите по проекта. Следва да бъде проверено дали всички транзакции, свързани с операцията са осчетоводени по подходящ начин и в съответствие с приложимите правила. Одиторът следва да се увери, че счетоводните системи са в компютъризира форма и отговарят на изискванията за сигурност и надеждност.Резултатът от изпълнението на настоящия проект е изготвен одитен доклад, който формира констатации (потвърждения), че отчетените от Бенефициента разходи, описани във финансовите отчети по Договора, са действително извършени, точни и допустими.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятя се носи от Висшето училище по застраховане и финанси и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Frontier Theme