Цел

Общата цел на Финансовия механизъм на ЕИП за 2009-2014 е да допринесе за намаляване на икономическите и социални различия в Европейското икономическо пространство и да укрепи двустранните отношения между Държавите донори и Държавата бенефициент чрез финансова помощ по приоритетните сектори, един от които е „ Изменения на климата и възобновяеми енергийни източници“.
Крайната цел на проекта е подобряване на знанията и уменията на проекта на служители в държавната и общинските администрации за прилагане на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. Дейностите в настоящото проектно предложение са пряко свързани с постигането на целите в областта на опазването на околната среда и климатичните промени, чрез прилагането на мерки за енергийна ефективност и ВЕИ. С провеждането на основните дейности на проекта по обученията, консултациите и информационната кампания, се цели както установяване на сътрудничества между различните институции, чиито представители са целевите групи, така и подобряване на комуникацията и координацията между тях в областта на ЕЕФ и ВЕИ. Това е предпоставка за подготовката на по-добри и качествени проекти на регионално и национално ниво, а също и за тяхната по-висока ефективност.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятя се носи от Висшето училище по застраховане и финанси и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Frontier Theme