Партньори

Координатор.

size2

Висше училище по застраховане и финанси.

www.vuzf.bg

Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ) е частнa образователна институция. Основано е с Решение на 39-то НС от 25.07.2002 г. (обн. ДВ, бр. 75 от 02.08.2002 г.)

ВУЗФ обучава  студенти в бакалавърска и магистърска степен по специалности от професионалното направление “Икономика”. По част от специалностите в двете образователно-квалификационни степени обучението се осъществява съвместно с университета в Шефилд и в партньорство с Института за предприемачи на Сиско, Интертек, Българската мрежа на Глобалния договор на ООН и Медийната академия “Българион”.

Във ВУЗФ има създадена дългогодишна традиция за подготовка на висококвалифицирани кадри за нуждите както на икономиката, така и на научните изследвания.
Висшето училище по застраховане и финанси е получило институционална акредитация от Акредитационния съвет на  Националната агенция за оценяване и акредитация (НАОА)  с Протокол № 11 от 27.03.2008 г. и програмна акредитация на професионалното направление “Икономика” от Постоянната комисия по стопански науки и управление към НАОА, с протокол № 103 от 09.06.2009 г., за срок от шест години.

През месец май 2014 г. институционалната акредитация на висшето училище беше подновена от Акредитационния съвет на НАОА, с Протокол № 9/08.05.2014 г., за срок от шест години.

През месец май 2013 г. висшето училище получи и международна акредитация от Британската акредитационна комисия за срок от четири години. Акредитацията е в съответствие с прилаганите към висшите училища в Англия стандарти за качеството на учебния  процес, преподавателския състав и материалната база.

Партньори.

norsk energi logo__240

Norsk Energi

(www.energi.no)

Norsk Energi е норвежка компания с експертни познания в областта на инженерните дейности и изпълнение на проекти, свързани с топлинна енергия и околна среда и безопасност, с основен фокус върху централно отопление и топлинна енергия, с екологичното и безопасно използване на енергията, както и за намаляване на емисиите на CO2. Производството на енергия и дистрибуция от възобновяема енергия е една от основните области на норвежката експертна общност в областта на енергетиката. Професионалният опит на фирмата обхваща всички форми на настоящите възобновяеми енергийни източници: биогорива и биогаз; термопомпи използващи канализация, морска вода и геотермална енергия; слънчевата енергия; дървесен чипс и пелети. Областите на компетентност са в: разработване на проекти- от анализа до предпроектните проучвания и технологии, управление на договори, строителен технически надзор, отопление и производство на топлоенергия, когенерация, оценка на въздействието, анализ на горива, въвеждане в експлоатация, обучение за мерки за енергийна ефективност и др.
Norsk Energi има повече от 15 години опит от изпълнението на проекти в страните в Източна Европа, Балканите, Южен Кавказ и Централна Азия. През 2013, Norsk Energi има 78 служители и е изпълнила над 500 проекта за 250 клиенти от различни държави

EE

“Енергоефект Консулт””ЕООД

http://www.eefect.com/

 

“Енергоефект Консулт””ЕООДe специализирана консултантска компания с дългогодишен опит в областта на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници. Акредитирана е, съгласно законовите изисквания в страната, да осъществява енергийни обследвания и сертифициране на сгради и промишлени системи. При осъществяване на дейността си фирмата се доверява на висококвалифицирани специалисти и използва най-съвременни технически средства.
Фирмата е специализирана в областите:
– Обследване за енергийна ефективност, съгласно нормативните изисквания, съобразено с изискванията на прединвестиционното проектиране и с финансиращи институции, с цел осъществяване на енергоспестяващи мерки;
– Контролен мониторинг на ефекта от въвеждане на мерките в през целия период на експлоатация
– Сертифициране на сгради за енергийна ефективност, съгласно действащото законодателство
– Консултации в строителството и прединвестиционното проектиране, свързано с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници
Компанията членува в редица български и международни организации и работи активно с водещи специалисти в областта на строителството, топло и електроенергетиката и възобновяемите енергийни източници. Поддържа активни контакти с университети и специализирани училища в сферата на Електротехническите и Топлотехническите анализи и моделиране.
Ръководителят на фирмата е Председател на Балкански съвет по екология към BMCO, Председател на Управителния съвет на Асоциация за екологичен инженеринг, Зам.председател на Асоциацията за енергийни анализи и Председател на Техническия съвет към Камара на енергийните одитори,
Енергоефект Консулт”” EООД, след спечелен конкурс, е Национален консултант по програмата за обновяване на многофамилни жилища към МРР и е включена в Изпълнителното звено по изпълнението и контрола на проекта.

Sredno

Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие (ББПСС)

http://www.mbb-org.eu/

Балканско бюро за подпомагане на средното съсловие (ББПСС) е Сдружение с нестопанска цел със седалище в София, обединяващо организации на занаятчийските микро, малки и средни предприятия от Балканския регион. То се развива като мрежа за обмен на информация, опит и добри практики в Югоизточна Европа. Понастоящем ББПСС обединява 24 партньорски организации от Албания, Босна и Херцеговина, България, Косово, Македония, Молдова, Румъния, Сърбия, Хърватия, Черна гора и Германия. Членските организации са различни: Занаятчийски камари, Занаятчийски съюзи, Браншови организации, търговско промишлени палати, бизнес сдружения и сдружения на жени предприемачи.
В Югоизточна Европа Балканското бюро организира конференции и семинари по важни теми за занаятчийския сектор, микро и малките и средни предприятия. Основните направления, в които са насочени проектните дейности, в които участва Сдружението, са: икономическо сътрудничество, стартиращи предприятия, по-добро позиционираме на микро и малките и средни предприятия, достъп до чужди пазари, засилване на ролята на МСП в политическия и социален диалог, енергийна ефективност, възобновяеми енергийни източници и опазвае на околната среда. През годините в рамките на различни проекти ББПСС е провело поредица от обучения по разнообразни теми като: достъп до финансиране, B2B срещи, финанси на малката фирма, управление на подбор на персонал, връзки с общественоостта, разрабоотване на нови продукти и услуги, онлайн и телемаркетинг. В сферата на професионалното образование и обучение ББПСС е организатор на обучения за саниране на сградни фасади, соларна термия, фотоволтаика, биомаса. През 2014 ББПСС разработи платформа за популяризиране на обучения за допълнитена и професионална квалификация под името Балканска академия за модерни занаяти и предприемачество. Тя е достъпна на следия линк: http://www.mbb-org.eu/balkanacademy/. В рамките на Академията се предлагат обучения за соларни техници и монтажници на фотоволтаика съгласно Директива 28/2009/ЕС. За целите на практическата част от обученията Балканското бюро разполага с единствената в Югоизточна Европа мобилна соларна лаборатория.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятя се носи от Висшето училище по застраховане и финанси и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Frontier Theme