Проведено обучение в гр. Русе 14-15 декември 2015 г.

В периода 14 – 15 декември 2015г. в гр. Русе се проведе първото двудневно обучение в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’. То представлява първи модул от тримодулни обучения, които ще се състоят в шест областни града в България в периода декември  2015 – април 2016г, а именно в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Хасково. Координатор на проекта е Висшето училище по застраховане и финанси, а партньори са консултантската фирма Norsk Energi, Норвегия, Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие, неправителствена организация,  и водещата фирма за енергиен мениджмънт в България, Енергоефект Консулт.

Първият модул от обучението целеше да запознае участниците с националното и европейско законодателство в областта на енергийната ефективност. Лектор на обучението бе инж. Михаел Делийски, който има дългогодишен опит в енергийното обследване на сгради и разполага с изобилие от примери от практиката, натрупани като  енергиен одитор и консултант по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. Теми, които бяха разгледани през двата дни от обучението, бяха също така енергиен мениджмънт, оценка на ефективността на енергийните проекти и основни познания за енергийните одити. Участие в този първи модул взеха представители на Oбластна администрация Русе, Oбластна администрация гр. Ловеч, Oбщинска администрация Русе, общини от област Русе,а също и представители на различни училища от гр. Русе.

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятя се носи от Висшето училище по застраховане и финанси и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Frontier Theme