Новини

Заключителна пресконференция – гр. Русе, 21 април 2016 г.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA

На 21 април 2016 г., в гр. Русе, х-л “Рига”, се проведе заключителната пресконференция по проект BG04-04-05-13-09. На нея бяха представени постигнатите резултати по проекта. Присъстваха представители на целевата група, лекторите и др.


Обучение в градовете Плевен и Русе – Модул 3 (18-21 април 2016 г.)

20160418_134614 20160419_103040
20160420_134109 20160421_124533

В периода 18 – 21 април 2016г., в хотел „Балкан“ – гр. Плевен, се проведе 3 Модул от поредицата обучения в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“’.

Лектори на обучението бяха инж. Недко Пашамов, инж. Владимир Цанков и инж. Михаел Делийски. Участие взеха представители на, община Плевен, общини от плевенска област, представители на училища, представители на Административен съд – Плевен, областна администрация гр. Русе, общини и училища от русенска област, както и представител на АУЕР, по-голямата част от които присъстваха и на първите два модула от обученията по проекта.

Модулът завърши с връчване на сертификати на участниците.


Кръгла маса на тема „Устойчиво бъдеще на общините чрез подобряване на качеството на инвестиционните проекти по енергийна ефективност и ВЕИ и преодоляване на предизвикателствата при подготовката и осъществяването им“ – 13 април 2016 г.

IMG_4366 IMG_4340
IMG_4345 IMG_4382

На 13 април 2016 г. в Конферентната зала на Българска стопанска камара се състоя кръгла маса на тема “Устойчиво бъдеще на общините чрез подобряване на качеството на инвестиционните проекти по енергийна ефективност и ВЕИ и преодоляване на предизвикателствата при подготовката и осъществяването им”. Организатори на дискусията бяха Висшето училище по застраховане и финанси (ВУЗФ), Енергоефект консулт, Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие и Norsk Energi.

Събитието се проведе в рамките на проект BG04-04-05-13-09 “Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници”. Разгледаните теми бяха съобразени с възникналите практически въпроси в хода на извършените по проекта обучения на общински и областни служители в Пловдив, Хасково, Бургас, Варна, Русе и Плевен.

Сред участниците в събитието бяха изпълнителният директор на Агенцията за устойчиво енергийно развитие (АУЕР) Ивайло Алексиев, управителят на Енергоефект консулт Михаел Делийски и представители на различни институции, които участват в разработването на политики в областта на ЕЕ и ВЕИ. По време на кръглата маса бяха дискутирани изборът на подход при подготовката на инвестиционни проекти, свързани с прилагането на мерки за енергийна ефективност и възобновяема енергия, основните предизвикателства пред общините при подготовката и реализацията на ЕЕ и ВЕИ проекти, необходимите на участниците в инвестиционния процес базови познания и ролята на АУЕР при осъществяване на мерки за ЕЕ и ВЕИ на общинско равнище.

 


Обучение в градовете Варна и Бургас – Модул 3 (28-31 март 2016 г.)

Varna3Modul-1 Varna3Modul-5
Varna3Modul-16 Varna3Modul-10
Burgas3Modul-1 Burgas3Modul-2

В периода 28 – 31 март 2016 г. в градовете Варна и Бургас, се проведе 3 Модул от поредицата обучения в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“’.

Лектори на обучението бяха инж. Недко Пашамов, инж. Владимир Цанков и инж. Михаел Делийски. Участие взеха представители на Областна администрация Варна, Областна администрация Добрич, община Варна, общини от варненска област, представители на училища и медицински заведения от Варна и региона, Областна администрация Бургас, общини от бургаска област, представители на училища и читалища от Бургас и региона, по-голямата част от които присъстваха и на първите два модула от обученията по проекта.

Модулът завърши с връчване на сертификати на участниците.


Обучение в градовете Хасково и Пловдив – Модул 3 (14-17 март 2016 г.)

20160314_144847 20160315_093105
20160316_091241 20160317_131839
20160316_111342 20160316_093813

В периода 14 – 17 март 2016 г. в градовете Хасково и Пловдив, се проведе 3 Модул от поредицата обучения в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници“’. Целта на модула бе да запознае участниците с основните системи за оползотворяване на възобновяема енергия от слънцето.

Обучението в гр. Пловдив бе открито от г-н Иван Антонов, зам. областен управител на област Пловдив. Той поздрави организаторите и участниците, като наблегна на важността на темата и оцени като положително успешното сътрудничество между образованието и бизнеса при изпълнението на проекта.

Лектори на обучението бяха инж. Недко Пашамов, инж. Владимир Цанков и инж. Михаел Делийски. Участие взеха представители на Областна администрация Хасково, община Хасково, общини от хасковска област, представители на детски градини, представители на Районен съд – Димитровград, Областна администрация Пловдив, община Пловдив, общини от пловдивска област, представители на детски градини и училища от област Хасково, както и представители на Районен съд – Карлово, по-голямата част от които присъстваха и на първите два модула от обученията по проекта.

Темите, които бяха разгледани по време на двудневния трети модул бяха следните: системи за използване на слънчева енергия за генериране на електроенергия – основни компоненти и функционално предназначение, основни изисквания към проектирането, монтажа и експлоатацията; икономическа оценка на системите за производство на електрически ток и основни принципи при изготвяне на технически задания за внедряването им; базови понятия в системите за оползотворяване на слънчева енергия; системи за използване на слънчева енергия за загряване на вода – основни компоненти и функционално предназначение, основни изисквания, икономическа оценка и основни принципи при изготвяне на технически задания за внедряването им, законови изисквания и задължения на местната администрация при внедряването, въвеждането в експлоатация и контрола на системи за оползотворяване на слънчева енергия за загряване на вода. Освен това обучаемите имаха възможността да участват и в практически занятия в мобилна лаборатория с дидактическо оборудване за обучение за системи за оползотворяване на слънчева енергия. Бяха демонстрирани основни стъпки при пускане в експлоатация на слънчеви системи за генериране на електрическа енергия и начинът за изграждане на слънчев електрически генератор, свързан към мрежата. Практическите занятия продължиха с демонстриране на начините за изграждане на автономен слънчев електрически генератор от островен тип, изследване на инсталациите при различни работни и аварийни режими. и изисквания към безопасната работа и експлоатацията на съоръженията за оползотворяване на слънчева енергия. Демонстрирани бяха и основни стъпки при пускане в експлоатация на слънчеви системи за загряване на вода, запълване на системните кръгове и въвеждане в работен режим, изследване на инсталацията при различни работни и аварийни режими.

Модулът завърши с провеждането на тест и връчване на сертификати на участниците.

 


Обучение в гр. Хасково – Модул 2 (22-23 февруари 2016 г.)

20160222_091220 20160223_095659

В периода 22 – 23 февруари 2016г. в хотел Ретро, гр. Хасково, се проведе 2 Модул от поредицата обучения в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’.

Лектори на обучението бяха инж. Евгени Костурков, магистър по топлотехника и специалист по климатизация и инж. Николай Енчев, експерт в изготвянето на европейски проекти. Участие взеха представители на Областна администрация Хасково, община Хасково, общини от хасковска област, представители на детски градини и медицински заведения от Хасково, по-голямата част от които присъстваха и на Първия модул от обученията по проекта.


Семинар и обмен на добри практики и съвременни постижения от страна на норвежкия партньор Norsk Energi (16-17 февруари 2016 г.)

20160216_103455В усилието си разберем повече за опита на Норвегия в областта на ЕЕ и ВЕ и да обменим добри практики, ВУЗФ организира семинар с участието на експерти от водещата норвежка консултантска фирма Norsk Energi, партньорите по проекта и всички заинтересовани лица.

В световен план Норвегия е един от лидерите в прилагането на мерки и политики в областта на енергийната ефективност и възобновяемите източници. Освен чисто географските дадености на Норвегия важна роля играят и стратегическите цели, които си поставя Норвежкото правителство. Сред тях са постигане на до 67 % дял на ВЕИ от общо 20160216_103725произвежданата енергия към 2020г. на фона на 20% средно Европейско равнище, забрана на фосилните горива и преминаване към биогорива, насърчаване на пасивни сгради и такива с нулево енергийно потребление. Целта е насърчаване на процеса на щадящо природата потребление на енергия и прилагане на енергоефективни мерки в сферата на бита, индустрията и икономиката като цяло. Търсенето на нови решения за 20160217_102133диверсификация на енергийните източници и намаляване на енергийната консумация са съпроводени от задълбочена изследователска и научна дейност.

След семинара беше организирана среща на партньорите по проекта за обмен на добри практики и съвременни постижения, прилагани от Norsk Energi.


Обучение в градовете Бургас и Варна – Модул 2 (15-18 февруари 2016 г.)

IMG_2773

IMG_2753
IMG_2829 IMG_2797

В периода 15 – 18 февруари 2016г. в градовете Бургас и Варна се проведе 2 Модул от поредицата обучения в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’. Целта на модула бе да даде указания на участниците относно изготвянето и прилагането на планови документи на общинско и регионално ниво, имащи връзка с енергийното планиране в общините и запознаване с възможностите за високоефективно климатизиране на сгради с източници на възобновяема енергия.

Лектори на обучението бяха инж. Евгени Костурков, магистър по топлотехника и специалист по климатизация и инж. Николай Енчев, експерт в изготвянето на европейски проекти. Участие взеха представители на Областна администрация Бургас, общини от бургаска област, представители на училища, читалища и детски градини от Бургас и региона, Областна администрация Варна, Областна администрация Добрич, община Варна, общини от варненска област, представители на училища и медицински заведения от Варна и региона, по-голямата част от които присъстваха и на Първия модул от обученията по проекта.


Обучение в гр. Хасково – Модул 1 (04-05 февруари 2016 г.)

20160204_092220 20160204_092257

В периода 04 – 05.02.2016 г. в гр. Хасково се проведе обучение по Модул 1 в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници„.

Модулът запозна участниците с националното и европейско законодателство в областта на енергийната ефективност. Лектор на обучението бе инж. Михаел Делийски, който има дългогодишен опит в енергийното обследване на сгради и разполага с изобилие от примери от практиката, натрупани като  енергиен одитор и консултант по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. Теми, които бяха разгледани през двата дни от обучението, бяха също така енергиен мениджмънт, оценка на ефективността на енергийните проекти и основни познания за енергийните одити.

Участие взеха общо 33 души, представители на Общинска администрация гр. Хасково, община Хасково, общини от област Хасково, а също и представители на различни училища, детски градини и читалища от гр. Хасково и областта.

 


Обучение в гр. Пловдив – Модул 2 (01-02 февруари 2016 г.)

20160201_091202 20160201_102914

В периода 01 – 02.02.2016 г. в гр. Пловдив се проведе обучение по Модул 2 в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’.

Вторият модул от обучението целеше да даде на участниците основни познания за енергийните одити и основните системи за високоефективно климатизиране на сгради с източници на възобновяема енергия. Бяха порведени практически занятия в мобилен офис с дидактическо оборудване за обучение за системи за използване на аеротермална и геотермална енергия. Лектори на обучението бяха Евгени Костурков и Николай Енчев. Теми, които бяха разгледани през двата дни от обучението, бяха също така енергийното обследване като инструмент на анализа, характерни зони и области на енергийния анализ, основи на построяването на енергийни баланси, практическо упражнение: разработване на опростено енергийно обследване – енергиен баланс на сграда, оценяване на мерки за енергийна ефективност и финансов анализ на мерките, оценка на примерно енергийно обследване и откриване на несъответствия, икономическа оценка на системите и основни принципи при изготвяне на технически задания за внедряването им и др.

Участие в модула взеха представители на Община Пловдив, Областна администрация гр. Пловидв, общини от област Пловдив, общински училища и детски градини.

 


 

Обучения в гр. Плевен и гр. Русе – Модул 2 (25 – 28 януари 2016 г.)

20160125_123408 20160125_091446
20160127_091355 20160128_090418

В периода 25 – 28.01.2016 г. в градовете Плевен и Русе се проведе второто двудневно обучение в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’.

Вторият модул от обучението целеше да даде на участниците основни познания за енергийните одити и основните системи за високоефективно климатизиране на сгради с източници на възобновяема енергия. Бяха порведени практически занятия в мобилен офис с дидактическо оборудване за обучение за системи за използване на аеротермална и геотермална енергия. Лектори на обучението бяха Евгени Костурков и Николай Енчев. Теми, които бяха разгледани през двата дни от обучението, бяха също така енергийното обследване като инструмент на анализа, характерни зони и области на енергийния анализ, основи на построяването на енергийни баланси, практическо упражнение: разработване на опростено енергийно обследване – енергиен баланс на сграда, оценяване на мерки за енергийна ефективност и финансов анализ на мерките, оценка на примерно енергийно обследване и откриване на несъответствия, икономическа оценка на системите и основни принципи при изготвяне на технически задания за внедряването им и др.

Участие в модула взеха представители на Община Белене, Областна администрация гр. Плевен, Община Искър, Община Долна Митрополия, представители на общински училища от град Плевен и региона, Община Русе, Община Две Могили, Областна администрация гр. Русе, Община Иваново, РЗИ-Русе, МБАЛ-Русе, АУЕР и представители на общински училища и детски градини.

 


 

Обучения в гр. Пловдив, гр. Варна и гр. Бургас – Модул 1 (11 – 16 януари 2016 г.)

 PD_M1_6  BurgasM1_2
 IMG_3691  BurgasM1_3

В периода 11 – 16 януари 2016 г. в градовете Пловдив, Бургас и Варна се проведоха първите двудневни обучения в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’. Те представляват първи модул от тримодулни обучения, които ще се състоят в шест областни града в България в периода декември  2015 – април 2016г, а именно в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Хасково. Координатор на проекта е Висшето училище по застраховане и финанси, а партньори са консултантската фирма Norsk Energi, Норвегия, Балканското бюро за подпомагане на средното съсловие, неправителствена организация,  и водещата фирма за енергиен мениджмънт в България, Енергоефект Консулт.

Първият модул от обучението целеше да запознае участниците с националното и европейско законодателство в областта на енергийната ефективност. Лектор на обучението бе инж. Михаел Делийски, който има дългогодишен опит в енергийното обследване на сгради и разполага с изобилие от примери от практиката, натрупани като  енергиен одитор и консултант по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. Теми, които бяха разгледани през двата дни от обучението, бяха също така енергиен мениджмънт, оценка на ефективността на енергийните проекти и основни познания за енергийните одити. Участие в този първи модул взеха представители на Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Областна администрация Пловдив, Областна администрация Пазарджик, Общинска администрация гр. Пловдив, общини от област Пловдив, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, представители на различни училища от гр. Пловдив, Областна администрация гр. Бургас, общини от област Бургас, Агенцията за устойчиво енергийно развитие, представители на училища и детски градини от гр. Бургас и региона, Областна администрация Варна, Областна администрация гр. Добрич, Общинска администрация гр. Варна, общини от област Варна, представители на различни училища, детски градини и медицински заведения от гр. Варна и региона.

 


Обучения в гр. Русе и гр. Плевен – Модул 1 (14 – 17 декември 2015 г.)

 Pl_M1_2  RS_M1_4

В периода 14 – 17 декември 2015 г. в градовете Русе и Плевен се проведе първото двудневно обучение в рамките на проект BG04-04-05-13-09 „Подобряване на знанията и уменията на администрацията в областта на мерки за енергийна ефективност и възобновяеми енергийни източници’. То представлява първи модул от тримодулни обучения, които ще се състоят в шест областни града в България в периода декември  2015 – април 2016г, а именно в Бургас, Варна, Плевен, Пловдив, Русе и Хасково.

Първият модул от обучението целеше да запознае участниците с националното и европейско законодателство в областта на енергийната ефективност. Лектор на обучението бе инж. Михаел Делийски, който има дългогодишен опит в енергийното обследване на сгради и разполага с изобилие от примери от практиката, натрупани като  енергиен одитор и консултант по енергийна ефективност и енергиен мениджмънт. Теми, които бяха разгледани през двата дни от обучението, бяха също така енергиен мениджмънт, оценка на ефективността на енергийните проекти и основни познания за енергийните одити. Участие в този първи модул взеха представители на Oбластна администрация Русе, Oбластна администрация гр. Ловеч, Oбщинска администрация Русе, общини от област Русе, представители на различни училища от гр. Русе и гр. Плевен, Общинска администрация гр.Плевен, общини от област Плевен.

 

Тази публикация е създадена с финансовата подкрепа на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ по ФМ на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на публикациятя се носи от Висшето училище по застраховане и финанси и при никакви обстоятелства не може да се приема, че тази публикация отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство, страните – донори и Програмния Оператор на Програма BG04 „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“. Frontier Theme